چهار نوع رقم مهم پسته ایران

 

 

 پسته رقم اکبری با نام تجاری Super Long: 

خصوصیات درخت:

این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت 297سانتیمتر (ارتفاع متوسط) و عرض تاج درخت380 سانتیمتر (عرض زیاد) است.

گلدهی

شروع گلدهی این رقم 21 فروردین ماه (دیرگل) و مرحله پایان گلدهی آن 26 فروردین ودارای طول دوره گلدهی 11 روز است.

خصوصیات برگ

درصد برگهای ساده 14/8% (کم)، درصد برگهای سه برگچه ای43 % (متوسط)، درصد برگهای چهار بر گچه ای 8/12%( زیاد )  درصد برگهای پنج برگچه ای36 % (زیاد)،  این رقم دارای طول برگ4/158  میلی متر (متوسط)، عرض برگ 4/141 میلیمتر (کم)، طول برگچه انتهایی57/89  میلیمتر (متوسط)، عرض برگچه انتهایی65/48  میلیمتر (کم)، طول دمبرگ1/50 میلیمتر (بلند) است. اندازه برگچه انتهایی نسبت به برگچه های جانبی بزرگتر بوده، شکل برگچه انتهایی، نیزه ای  پهن می باشد.

جوانه گل:

طول جوانه گل در این رقم  میلیمتر (کم)، شکل جوانه گل کروی می باشد.

خوشه میوه

این رقم دارای طول خوشه میوه 85/9 سانتیمتر (کم) و عرض خوشه میوه 4/7 سانتیمتر (کم)، قطر دم خوشه38/5 میلیمتر (کم)، تعداد انشعابات اولیه بطور متوسط 6/11 عدد (متوسط) تعداد انشعابات ثانویه روی اولین انشعاب اولیه 6/1عدد (کم)، می باشد.خوشه آن متوسط و دارای وزن خوشه میوه تر51/60 گرم (کم)، وزن پسته خشک هر خوشه 15/47 گرم ()، دارای بیشترین تعداد پسته خندان (29/34عدد)، درصد پسته های خندان8/81 %( زیاد)، درصد پسته های دهن بسته با مغز کامل5/7 % (کم)، درصد پسته های پوک با پوست6/9% (کم)می باشد. این رقم  دارای پسته های درشت باانس خندان20 (کم) است.

میوه دهی

تاریخ شروع رشد سریع جنین در این رقم 10 تیرماه و زمان رسیدن میوه های آن 31شهریور ماه می باشد (دیر رس(.

میوه

نوک پوست سبز متوسط ، رنگ پوست سبز در هنگام رسیدن میوه قرمز ، وزن تر میوه با پوست سبز 41/48گرم(زیاد) و نیز وزن تر پوست بدون پوست سبز 80/29گرم (زیاد)، وزن خشک پسته 45/1 گرم (زیاد)، وزن پوست سبز3/19 گرم(بیشترین وزن پوست سبز در میان ارقام)، طول پسته خشک 12/22میلیمتر (زیاد)، عرض پسته خشک 61/12 میلیمتر (زیاد)، موقعیت شکاف خودن پوست استخوانی در قسمت شکمی و پشتی مساوی است. شکل پسته مستطیلی کشیده است. درجه خندانی پوست استخوانی زیاد (02/3میلیمتر) ، وزن خشک مغز 75/0 گرم (زیاد)، درصد وزنی پسته خشک به پسته تر با پوست سبز  3/46%، بافت پوست سبز نرم و آبدار، رنگ رویی مغز بنفش قهوه ای ، رنگ زمینه مغز زردروشن، رسیدگی میوه از نوک شروع می شود، رنگ پوست استخوانی کرم تیره  است.

 

شکل پسته رقم اکبری

 

کله قوچی با نام تجاری Jumbo: 

خصوصیات درخت:

این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت 5/309 سانتیمتر (ارتفاع متوسط) و عرض تاج درخت 323 سانتیمتر (عرض متوسط) است. این رقم یکی از ارقام مهم تجاری می باشد که بعد از اوحدی دومین رقم از نظر اهمیت و سطح زیرکشت است. قطر تنه آن 4/11 سانتیمتر  یکی از ارقام با قطر تنه زیاد است.

گلدهی

شروع گلدهی 10 فروردین ماه (زودگل) مرحله تمام گل 16 فروردین و طول دوره گلدهی 13 روز است.

خصوصیات برگ

درصد برگهای ساده 5/12% و درصد برگهای سه برگچه ای 6/15% (کمترین درصد در بین ارقام)، درصد برگهای چهار برگچه ای 3/20% (بیشترین درصد در بین ارقام)، درصد برگهای پنج برگچه ای 5/51% (بیشترین درصد در بین ارقام)، طول برگ 2/147 میلی متر (متوسط) عرض برگ 7/132 میلیمتر (کم)، طول برگچه انتهایی 63/67 میلیمتر (کوتاه)، عرض برگچه انتهایی 9/43 میلیمتر (کم)، شکل برگچه انتهایی تخم مرغی پهن بوده و طول دمبرگ 41 میلیمتر (متوسط) است. رنگ برگ تیره تر از اوحدی می باشد.

جوانه گل:

شکل جوانه گل کروی است.

 خوشه میوه

طول خوشه میوه 4/10 سانتیمتر (کم) و عرض خوشه میوه 2/10 سانتیمتر (متوسط)، قطر دم خوشه 2/8 میلیمتر (متوسط)، تعداد انشعابات اولیه بطور متوسط 9/9 عدد (کم)، تعداد انشعابات ثانویه روی اولین انشعاب اولیه 4/1 عدد (کم)، خوشه دارای تراکم متوسط، وزن خوشه  تر 4/53 گرم (کم)، تعداد پسته های خوشه 4/18 (کم)، وزن پسته خشک هر خوشه 58/18 گرم (کم)، درصد پسته های خندان 2/46% (متوسط)، درصد پسته های دهن بسته با مغز کامل 7/14% (متوسط)، درصد پسته های نیمه مغز 3/22% (زیاد)، درصد پسته های پوک با پوست 13% (کم). دارای انس خندان 49/23 (نسبتاً کم) و انس مخلوط 19/24 (کم) است.

میوه دهی

تاریخ شروع رشد سریع جنین 1 مرداد و زمان رسیدن میوه ها 15 شهریور می باشد (متوسط رس).

میوه

نوک میوه با پوست سبز خیلی کوتاه، رنگ پوست سبز در هنگام رسیدن میوه سرخ خاکستری بوده و شکاف خوردگی پوست سبز، وزن تر میوه با پوست سبز 3 گرم (بیشترین وزن را در بین ارقام دارا می باشد.)، وزن پوست سبز 18/1 گرم (بیشترین وزن را در بین ارقام دارا می باشد)، وزن خشک پسته 17/1 گرم (زیاد)، طول پسته خشک 13/20 میلیمتر (زیاد)، عرض پسته خشک 84/12 میلیمتر (زیاد)، شکل پسته خشک کروی است. موقعیت شکاف خوردن پوست استخوانی هم در طرف پشتی و هم در طرف شکمی هم اندازه بوده و درجه خندانی پوست استخوانی خیلی زیاد است.  وزن خشک مغز 587/0 گرم (متوسط تا زیاد) بافت پوست سبز متوسط و نیروی لازم جهت جدا کردن میوه از دم میوه متوسط می باشد. درصد وزنی پسته خشک به پسته تر با پوست 8/38% (خیلی کم)، رنگ رویی مغز سرخ خاکستری بوده و رنگ پوست استخوانی سفید با تیره گی متوسط است.

 

شکل  پسته رقم کله قوچی

 

 پسته احمدآقایی با نام تجاری Long:

خصوصیات درخت:

این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت 309سانتیمتر (ارتفاع متوسط) و عرض تاج درخت 394 سانتیمتر (عرض زیاد) است.

 گلدهی

شروع گلدهی این رقم 10 فروردین ماه (زودگل)و مرحله تمام گل آن 16 فروردین ودارای طول دوره گلدهی 13 روز است.

خصوصیات برگ

درصد برگهای ساده 5/12% (زیاد)، درصد برگهای سه برگچه ای25/61% (زیاد)، درصد برگهای چهار برگچه ای 5/7%( کم)  درصد برگهای پنج برگچه ای 75/18% (متوسط)،  این رقم دارای طول برگ  8/136   میلی متر (کم) عرض برگ    4/133 میلیمتر (کم)، طول برگچه انتهایی 35/83    میلیمتر (متوسط)، عرض برگچه انتهایی  3/50 میلیمتر (کم)، طول دمبرگ 72/42میلیمتر (متوسط)است. اندازه برگچه انتهایی نسبت به برگچه های جانبی بزرگتر بوده، شکل برگچه انتهایی، نیزه ای  پهن می باشد.

جوانه گل:

طول جوانه گل در این رقم  میلیمتر (کم)، شکل جوانه گل کروی می باشد.

 خوشه میوه

این رقم دارای طول 21/12خوشه میوه سانتیمتر (متوسط) و عرض خوشه میوه 9 سانتیمتر (کم)، قطر دم خوشه 19/7 میلیمتر (کم)، تعداد انشعابات اولیه بطور متوسط 4/9 عدد (کم) تعداد انشعابات ثانویه روی اولین انشعاب اولیه 8/0عدد (کم)، می باشد.خوشه آن تنک و دارای وزن خوشه میوه تر 02/56 گرم (کم)، وزن پسته خشک هر خوشه 15/47 گرم (بیشترین وزن)، دارای بیشترین تعداد پسته خندان (29/34عدد)، درصد پسته های خندان8/74 %(زیاد)، درصد پسته های دهن بسته با مغز کامل7/6 % (کم)، درصد پسته های پوک با پوست 1/15% ()می باشد.این رقم  دارای پسته های درشت باانس خندان25 (متوسط).

میوه دهی

تاریخ شروع رشد سریع جنین در این رقم 5 تیرماه (زود) و زمان رسیدن میوه های آن 10شهریور ماه می باشد (زود رس).

میوه

نوک پوست سبز نوکدار ، رنگ پوست سبز در هنگام رسیدن میوه قرمز روشن ، وزن تر میوه با پوست سبز89/56 گرم (زیاد)و نیز وزن تر پوست بدون پوست سبز 74/34گرم (زیاد)، وزن خشک پسته 22/1 گرم (زیاد)، وزن پوست سبز 11/22(بیشترین وزن پوست سبز در میان ارقام)، طول پسته خشک 48/20 میلیمتر (زیاد)، عرض پسته خشک 62/12 میلیمتر (زیاد)، موقعیت شکاف خودن پوست استخوانی فقط در قسمت پشتی و شکمی مساوی است. شکل پسته مستطیلی کشیده است. درجه خندانی پوست استخوانی زیاد (26/5میلیمتر )، وزن خشک مغز 66/0 گرم (زیاد)، درصد وزنی پسته خشک به پسته تر با پوست سبز  3/39%، بافت پوست سبز آبدار، رنگ رویی مغز قرمز ارغوانی ، رنگ زمینه مغز سبز روشن، رسیدگی میوه از نوک شروع می شود، رنگ پوست استخوانی خیلی روشن است.

 

شکل  پسته رقم احمد آقائی

 

 پسته اوحدی(فندقی):پسته اوحدی با نام تجاری Round

خصوصیات درخت:

این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت 5/308 سانتیمتر (متوسط) و عرض تاج درخت 380 سانتیمتر (دارای بیشترین عرض در بین رقمها) است. این رقم مهمترین رقم کاشته شده در استان کرمان بوده و 55 تا 60% کل باغات پسته استان را به خود اختصاص داده است.

گلدهی

شروع گلدهی در این رقم 13 فروردین ماه (متوسط گل)، مرحله پایان گلدهی 20 فروردین ودارای طول دوره گلدهی 11 روز است.

خصوصیات برگ

درصد برگهای سه برگچه ای 6/54% (متوسط) و درصد برگهای پنج برگچه ای 2/39% (زیاد) است. طول برگ 3/162 میلی متر (متوسط) عرض برگ 4/143میلیمتر (کم)، طول برگچه انتهایی 6/82 میلیمتر (متوسط)، عرض برگچه انتهایی 8/45 میلیمتر (کم)، رنگ برگ سبز روشن و شکل برگچه انتهایی بیضی پهن بوده و طول دمبرگ 5/46 میلیمتر (بلند) است.

جوانه گل:

شکل جوانه گل در این رقم مخروطی کشیده می باشد.

خوشه میوه

طول خوشه میوه 4/13سانتیمتر (بلند) و عرض خوشه میوه 9/10 سانتیمتر (متوسط)، قطر دم خوشه 4/8 میلیمتر (متوسط)، تعداد انشعابات اولیه 12 عدد (متوسط)، تعداد انشعابات ثانویه روی اولین انشعاب اولیه 1/1 عدد (خیلی کم)، خوشه تنک، وزن خوشه  تر 3/53 گرم (کم)، تعداد پسته های خوشه 7/20 (کم)، وزن پسته خشک هر خوشه 45/21 گرم (کم)، درصد پسته های خندان 9/73% (خیلی زیاد)، درصد پسته های دهن بسته با مغز کامل 4/18% (زیاد)، بدون پسته های نیمه مغز، درصد پسته های پوک با پوست 7/7% (خیلی کم). دارای انس خندان 58/27 (تقریباً زیاد) و انس مخلوط 98/28 (متوسط)است.

میوه دهی

تاریخ شروع رشد سریع جنین دراین رقم 25 خرداد و زمان رسیدن میوه های آن 12 شهریور می باشد (متوسط رس).

میوه

نوک میوه با پوست سبز خیلی کوتاه، رنگ پوست سبز در هنگام رسیدن میوه بنفش تیره و قرمز کم رنگ بوده و شکاف هایی روی پوست سبز دیدده می شود، وزن تر میوه با پوست سبز 48/2 گرم (متوسط)، وزن خشک پسته 976/0 گرم (متوسط)، طول پسته خشک 24/18 میلیمتر (کم)، عرض پسته خشک 73/11 میلیمتر (متوسط)، قطر پسته 66/11 میلیمتر (زیاد) تقریباً قطر و عرض پسته با هم مساوی است. شکل پسته خشک کروی است. موقعیت شکاف خوردن پوست استخوانی هم در طرف پشتی و هم در طرف شکمی هم اندازه بوده و وزن خشک مغز 508/.گرم (متوسط) بافت پوست سبز متوسط و نیروی لازم جهت جدا کردن میوه از دم میوه متوسط می باشد. درصد وزنی پسته خشک به پسته تر با پوست 3/39%، رنگ رویی مغز ارغوانی و رنگ پوست استخوانی کرم می باشد.

 

شکل  – پسته رقم اوحدی

ویژگیهای ارقام پسته
در ایران حدود 90 رقم شناخته شده است که تعدادی از آنها به صورت گسترده و تجاری و برخی به صورت پراکنده و محدود کشت می شوند که خصوصیات مهمترین ارقام تجاری پسته به شرح زیر ارائه می شود:

رقم اوحدی: یکی از مهمترین ارقام تجاری پسته، بسیار معروف و سازگار در اکثر مناطق پسته کاری و 70-60 درصد باغات پسته رفسنجان را شامل می شود. ارتفاع درخت حدود 3 متر دارای رشد متوسط و تاج گسترده می باشد. اکثریت برگهای آن مرکب سه برگچه ای هستند و برگچه های انتهایی آن بزرگتر از برگچه های جانبی میباشد.
غالبیت انتهای خیلی زیاد و اغلب برگها مرکب برگچه ای هستند. متوسط گل، زودرس و سال آوری متوسطی دارد. در دهه اول شهریور قابل برداشت می باشد.

رقم کله قوچی : عملکرد نسبتا ًبالا، میوه فندقی و درشت از عوامل اصلی انتخاب وگسترش آن بوده است دارای شاخه های قوی و محکم تری نسبت به اوحدی می باشد. نسبت به کمبود آب و مواد غذایی حساسیت بیشتری دارد. در اکثر سالها به علت زودگلدهی مخصوصاً در مناطق سردسیر در معرض خطر سرمای بهاره می باشد. میان رس و با سال آوری متوسط می باشد دارای غابلیت انتهایی کمتر و قدرت تولید شاخه های جانبی بیشتری می باشد نهالهای بذری حاصل از این رقم نسبت به سمیت بر مقاوم می باشند. در دهه دوم شهریور قابل برداشت می باشد.

رقم احمدآقایی: از ارقام تجاری با میوه بادامی شکل، پوست استخوانی سفید و درشتی میوه در حال گسترش می باشد. متوسط گل و دیررس، دارای بیشترین شدت سال آوری که در صورت اعمال مدیریت صحیح داشت به مقدار زیادی قابل کنترل است.

رقم اکبری: از ارقام تجاری پسته و از نظر اقتصادی دارای بالاترین ارزش می باشد، میوه های آن بادامی شکل، کشیده و درشت هستند، از خصوصیات این رقم رشد رویشی زیاد با رگبرگهای متراکم و سطح وسیع برگ، محصول خوب، دیرگل و دیررس بوده که در دهه سوم شهریور قابل برداشت می باشد و از گرمازدگی خسارت بیشتری را متحمل می شود.

رقم بادامی زرند: میوه این رقم بادامی شکل، ریز و خنجر مانند و رنگی کدر دارد. منشاء آن از باغات قدیمی پسته واقع در منطقه زرند کرمان می باشد. اکثریت برگهای آن 5 برگچه ای هستند. رقمی زودگل و از ارقام خیلی زودرس و در نیمه اول مرداد ماه قابل برداشت است.

رقم خنجری دامغان: این رقم یکی از ارقام تجاری پسته منطقه دامغان است که میوه آن بادامی شکل می باشد. اکثریت برگهای آن مرکب 3 برگچه ای هستند و برگچه انتهایی بزرگتر از برگچه های جانبی است. رقمی دیر گل و متوسط رس و در دهه دوم شهریور ماه قابل برداشت است.

رقم ممتاز: میوه های این رقم بادامی شکل و مغز آن نسبت به سایر ارقام تجاری خوشمزه تر می باشد. اکثریت برگهای آن مرکب سه برگچه ای هستند. رقمی زودگل بوده و در دهه سوم شهریور ماه قابل برداشت است، از ارقام زود گل و دیررس به حساب می آید.

رقم سفید پسته نوق: این رقم از زمانهای گذشته در منطقه رفسنجان وجود داشته، به ویژه در منطقه نوق که آب و هوای گرمتری نسبت به رفسنجان دارد، گسترش بیشتری یافته است. میوه این رقم بادامی شکل و زودگل بوده که در دهه سوم شهریور ماه قابل برداشت و از ارقام دیررس می باشد.

رقم شاه پسند: این رقم نیز یکی از ارقام تجاری پسته در منطقه دامغان بوده که میوه آن بادامی شکل می باشد. اکثریت برگهای آن مرکب 3 برگچه هستند. رقمی دیرگل بوده و در دهه دوم شهریور ماه قابل برداشت از ارقام متوسط رس می باشد.

پسته رقم قزوینی: منشاء آن منطقه قزوین بوده و در آنجا به نام پسته کله بزی معروف است. میوه آن بادامی شکل، ریز و دارای مغز نسبتاً سبز رنگ است. تعداد میوه موجود در هر خوشه بسیار زیاد است. اکثریت برگهای آن مرکب 3 برگچه ای هستند. رقمی دیر گل بوده و در اواسط مردادماه قابل برداشت و از ارقام خیلی زودرس می باشد.

ارقام مختلف پسته دارای تفاوت هایی از نظر زمان گلدهی هستند و می توان آنها را به 3 دسته تقسیم نمود:
ارقام زودگل : ایتالیایی ،سفید پسته نوق وکله قوچی
ارقام متوسط گل: اوحدی ، احمدآقایی و بادامی زرند
ارقام دیر گل :  ابراهیمی  ، جندقی ،  قزوینی و اکبری

تنوع ارقام پسته از نظر گلدهی این امکان را میدهد که با توجه به سرمای دیررس، بارندگی و گرمای زودرس بهاری که از عوامل محدود کننده اقلیمی محسوب می شوند رقمی را انتخاب کرد که کمترین لطمه به گل و وضعیت گرده افشانی وارد گردد. زمان گلدهی ارقام مختلف تحت تأثیر شرایط محیطی از جمله اقلیم منطقه، نحوه تغذیه و کوددهی، آبیاری و بافت خاک قرار می گیرد.
زمان شروع رشد سریع مغز ارقام مختلف از اواخر خرداد ماه تا اواخر تیر ماه می باشد و مدت زمان لازم برای کامل شدن رشد مغز بین 45-25 روز متغیر است، ارقام مختلف از نظر زمان رسیدن محصول دارای تفاوت هایی می باشند و می توان آنها را به 5 گروه زیر تقسیم کرد:

ارقام خیلی زودرس(تا 31 مرداد ماه ): فندقی زودرس ، رضایی زودرس ،قزوینی خیلی زودرس و ایتالیایی خیلی زودرس
ارقام  زودرس (10-1 شهریور ) موسی آبادی،اوحدی ،قزوینی زودرس ،  ایتالیایی زودرس
ارقام متوسط رس (20-11 شهریور) کله قوچی،سیریزی ، نیش کلاغی،خنجری دامغان، شاه پسند، امیری، سیف الدینی و بادامی
ارقام دیر رس( 31-21شهریور) حسن زاده- بادامی زرند – احمد آقایی فندقی غفوری- اکبری- فندقی ریز بادامی
راور – هراتی – ممتاز- سفید پسته نوق ابراهیم آبادی- غلامرضایی
ارقام خیلی دیررس(10-1 مهر) فندقی 48 ، ابراهیمی و جندقی
در ارقام زودرس پرشدن مغز زودتر شروع می شود و در مدت کوتاهی نیز تکامل می یابد ودر ارقام دیررس زمان تکامل مغز طولانی تر می باشد.

یکی از عوامل سقط جنین و پوکی محصول در آخر فصل رشد، تاثیر درجه حرارتهای بالا در این مرحله از رشد میوه می باشد که منجر به سقط جنین می شود بنابراین بر حسب شرایط آب وهوایی موجود می توان ارقامی انتخاب کرد که زمان رشد مغز هم زمان با گرمای شدید نباشد.
ارقام زودرس در نیمه دوم مردادماه وارقام خیلی دیررس در اواخر مهر ماه قابل برداشت هستند. سطح زیر کشت ارقام خیلی زودرس محدود می باشد وبیشتر به صورت تازه خوری مصرف می شوند.
ارقام زودرس برای مناطقی که طول دوره رشد کوتاه می باشد مناسب هستند.
ارقام دیررس در مناطقی که احتمال بروز سرمای زودرس پائیزه یا بارندگی پاییزه وجود دارد مناسب نیستند و دچار آلودگی و کیفیت نامطلوب می شوند.

مهمترین پایه های پسته:
انتخاب پایه از مهمترین مسائلی است که در زمان احداث باغ پسته باید به آن توجه شود.هر چند که تمامی پیوندکهای ارقام پسته می توانند بر روی گونه های مختلف آن پیوند شوند، با این وجود در ایران از 3 گونه پسته اهلی (P.vera)، چاتلانقوش (P.khinjuk) و بنه (P.mutica) به عنوان پایه پسته استفاده می شود.
در بیش از 99 درصد باغهای پسته از گونه اهلی به عنوان پایه استفاده شده است. این گونه در مناطق مختلف ایران دارای تنوع ژنتیکی و فنوتیپی بسیار زیادی است. رشد اولیه آن زیاد و با پیوندکهای ارقام مختلف به خوبی سازگاری دارد ولی به نماتد مولد غده ریشه، گموز و ورتیسیلیوم حساس است. پایه بنه به عنوان یکی از پایه های مقاوم به نماتد مولد غده ریشه پسته و چاتلانقوش به عنوان پایه ای مقاوم به خشکی و کم آبی شناخته شده است.
در سایر کشورهای جهان از پایه های دیگری همچون P.terebinthus و P.atlantica و P.integerrima و  UCBIو PGI و PGII استفاده می کنند، که 3 پایه اخیر از دو رگ گیری بین گونه های P.integerrima × P.atlantica بدست آمده و با نامهای تجاری به فروش می رسند.
P.atlantica : به دلیل مقاومت بیشتر به سرما در مقایسه با P.integerrima متداولترین پایه مورد استفاده در ایالت کالیفرنیا می باشد. در سالهای اخیر به دلیل گسترش بیماری ورتیسیلیوم از پایه های مقاوم به آن همچون P.integerrima و دورگه های آن استفاده می شود.
P.integerrima : حساسترین پایه نسبت به سرما است. تحقیقات تغذیه ای نشان داده است که کارآیی این پایه در جذب برکمتر از P.atlantica است. بعد از اینکه مشخص شد این پایه نسبت به بیماری ورتیسیلیوم مقاوم است، کاربرد آن در باغات جدید الاحداث ایالت کالیفرنیا توسعه یافت.
دورگه های بین گونه ای: پایه های دورگه UCBI و PGII در میزان مقاومت به ورتیسیلیوم متفاوت هستند. P.integerrima مقاومترین پایه و P.atlantica حساسترین پایه نسبت به بیماری ورتیسیلیوم است. همچنین پایه دو رگه UCBI نیمه مقاوم تا مقاوم و پایه دو رگه PGII نیمه حساس تا حساس می باشد. پایه PGII در جذب روی، کارآیی نسبی بیشتری در مقایسه با P.terebinthus دارد، در حالیکه P.atlantica در حد وسط آنها قرار دارد و پایه های UCBI و P.integerrima کمترین میزان جذب را دارند.

 

 

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *