دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺬاری درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ ﮔﻼﺑﻲ

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺬاری درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ ﮔﻼﺑﻲ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻛﻨﺘﺮلﻛﻴﻔﻴﺖ

(Pear)ﮔﻼﺑﻲ
Pirus communis: ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺮﺧﻴﻴﺎن Rosaceae

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲ : ﮔﻼﺑﻲ درﺧﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻠﻨﺪی آن ﺑﻪ ﺣﺪود 10 ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳـﻴﺮ و ﻛﻮﻫـﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣـﻲ روﻳـﺪ . اﻳـﻦ درﺧﺖ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎی ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ رﻳﺸﻪ ﮔﻼﺑﻲ ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﻬﺎی آن ﺻﺎف و دﻧﺪاﻧﻪ دارﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪﮔﻠﻬﺎی ﮔﻼﺑﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ و ﺑﺼﻮرت ﺧﻮﺷﻪ ای اﺳﺖ .ﻣﻴﻮ ﺷـﻴﺮﻳﻦ، ﮔﻮﺷـﺘﺪار، ه درﺧﺖ ﮔﻼﺑﻲ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﻜﻞ و ﻳﺎ ﺗﺮش و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻮه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه از ﻟﺤﺎظ ﮔﻴﺎﻫﺸﻨﺎﺳﻲﭘﻮم اﺳﺖ و ﺟﺰء ﻣﻴﻮه ﻫﺎیﻛﺎذب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳـﺪ . ﻣﻴـﻮه ﮔﻼﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻋﻤﺮ اﻧﺒﺎری ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ دارد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺑـﺎزار رﺳﺎﻧﺪ ﺷﻮد ه . اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ: درﺧﺖ آ ﮔﻼﺑﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷ . ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان و ﻛﻮﻫﻬﺎی ﻗﻔﻘﺎز ﺪ ً ﺳﻴﺎی ﻏﺮﺑﻲ و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻏﺎت ﮔﻼﺑﻲ در اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﺻﻔﻬﺎن، ﺧﺮاﺳﺎن وﺷﻬﺮﻫﺎی ﻛﺎﺷﺎن، ﻧﻄﻨﺰ، ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﺮج وﺷﻬﺮﻳﺎر واﻗﻊ اﻧﺪ ﮔﻼﺑﻲ درﺧﺖ ﻳﺎ درﺧﺘﭽﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از آن در ﻧﻮاﺣﻲﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻛﺸﻮر ﻣﻲ روﻳﺪ ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب آن ﻧﻴﺰ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪو اﺧﻴﺮا در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد روی آن در ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی زاﮔﺮس، ﻣﺮﻳﻮان، ﭘﺎوه و ﺧﺮم آﺑﺎد .ﻳﺎﺑﺪ ﭘﺮورش ﻣﻲ . اﻧﻮاع ارﻗﺎم ﮔﻼﺑﻲ:  ﺗﻌﺪاد ارﻗﺎم ﮔﻼﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳـﺮان ﺣـﺪود 120 ﻧـﻮع اﺳـــﺖ .

ﻣﻬﻤﺘـــﺮﻳﻦ ارﻗـــﺎم ﺑـــﻮﻣﻲ از ﻋﺒﺎرﺗﻨـــﺪ : ﻣﻴﻮه ﺷﺎه  ﺷﺎﻣﻞ (Hardy) ﺷـﺎه ﻣﻴـﻮه ﻛـﺮج، ﺷـﺎه ﻣﻴﻮه ﺧﺮاﺳﺎن، ﺷﺎه ﻣﻴﻮه اﺻﻔﻬﺎن، ﮔﻼﺑﻲ ﻧﻄﻨـﺰ ﻛﺎﺷـﺎن، ﻛﺮج ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺸﻬﺪ، ﺳﻪ ﻓﺼﻠﻪ ﻛﺮج ﮔﻼﺑﻲ دم ﻛﺞ ،

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺬاری درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ 3 ﮔﻼﺑﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻛﻨﺘﺮلﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺳﻴﺒﺮی، ﮔﻼﺑﻲ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮی . ﮔﻼﺑﻲ را ﺷﺎه ﻣﻴﻮه ﻳﺎ آﻣﺮود ﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻴﻮه ﭘﻴﻮﻧﺪی و ﺷﺎداب آن ﺷﺎه آﻣﺮودﮔﻮﻳﻨﺪ . از ﮔﻼﺑﻲ ﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﻲ ﻧﻴـﺰ ﻛـﻪ ﻛـﻢ و ﺑـﻴﺶ در اﻳـﺮان ﻛـﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان : آﻧﮋو، وﻳﻨﺘﺮﻧﻠﻴﺲ، ﺑﺎرﺗﻠﺖ، دوﺷﺲ، ژاﻧﺪارک، ﺑﺎﺳﻪ، ﻛﻮﻟﻤﺎر، ﺑﻮره ژﻳﻔﺎر و دوﻳﻨﻪ دوﻛﻮﻣﻴﺲ را ﻧﺎم ﺑـﺮد . ﺑﺎرﺗﻠـﺖ ﻛﻪ در اروﭘﺎ ﺑﻨﺎم وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﻣﺸﻬﻮر اﺳـﺖ، ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ و ﭘـﺮ ﻛـﺸﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻼﺑﻲ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ رود ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود
ﺧﻮج: ﮔﻼﺑﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ و وﺣﺸﻲ را در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﮔﻴﻼن ﺧﻮج، ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴﻮه ای اﺳﺖ ﺳﺨﺖﻛﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻃﻌﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﻲ و دارد .
ﺧﻮاص داروﺋﻲ :
(1 ﮔﻼﺑﻲ از ﻧﻈﺮ ﻃﺐ ﻗﺪﻳﻢ اﻳﺮان ﮔﺮم و ﺗﺮﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

(2 ﮔﻼﺑﻲ ﺳﺮ ﺷﺎر از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ وآب .

(3 ﮔﻼﺑﻲ آرام ﺑﺮاﺳﺖ ﺑﺨﺶ وﺗﺐ . اﺳﺖ

(4 ﻣﻘﻮی ﺑﺪن .

(5 ﮔﻼﺑﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺸﻨﮕﻲ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ کند

.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺬاری درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ 4 ﮔﻼﺑﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻛﻨﺘﺮلﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻣﻮاد ﺧﺎم 100 ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮم ﮔﻼﺑﻲ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ):

( ﮔﺮم0/25 آﻫﻦ 7 ﻓﻮﻻت ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 11 ﻛﻠﺴﻴﻢ 4 ﻣﻴ ﮔﺮم ﻠﻲ C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮم) *ﺧﻮب 2/8 ( ﻓﻴﺒﺮ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻨﺒﻊ 4 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم E وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮم1/3 ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم 9 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم A وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮم15 ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 18 ﻓﻠﻮﺋﻮر ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮی58 اﻧﺮژی 125 ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم /12 ﮔﺮم0 روی
ﻛﺮم و ﺑﻮر ، ﮔﻼﺑﻲ ﺣﺎوی رﻳﺰﻣﻐﺬﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻓﻠﻮﺋﻮر، ﺳﻠﻨﻴﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ رﻳﺰﻣﻐﺬی ﻫـﺎی ﺑـﺪن ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ .
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دردرﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ ﮔﺬاری اﻧﻮاع ﮔﻼﺑﻲ  ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲباشد :

© اﻟﻒ (دﻳﺪﮔﻲ اﻧﻮاع آﺳﻴﺐ ﮔﻼﺑﻲ ﻫﺎی :
. -1 آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ: ، آﺛﺎر ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻳـﺎ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ، اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺧﺮاﺷـﻴﺪﮔﻲ ، ﺗـﺮک ﺧـﻮردﮔﻲ ﻣﻲ ، ﺳﻮراخ ﺷﺪﮔﻲ ﻟﻬﻴﺪﮔﻲ و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن در ﻣﻴﻮه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .
: ﭼﺮوﻛﻴﺪﮔﻲ-2 ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺒﺨﻴـﺮ آب ﻣﻮﺟـﻮد در ﮔﻼﺑﻲ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه و ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓ ، ﺘﻦ ﺷﺎداﺑﻲ آن ﺷـﺪه ﭘﻮﺳـﺖ آن ﻧﺮم و ﺳﺴﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد . -3 آﻟﻮدﮔﻲ ﻇﺎﻫﺮی: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺟـﻮد ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ روی ﺳﻄﺢ ﻣﻴﻮه .
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺬاری درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ 5 ﮔﻼﺑﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻛﻨﺘﺮلﻛﻴﻔﻴﺖ
: ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ-4 ، اﺛﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘـﺎب زدﮔـﻲ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧـﮓ ﻗـﺴﻤﺘﻲ از ﭘﻮﺳـﺖ ﺑﺎﻓ، ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﻮده و از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ)ﻣﻴﻮه ﮔﻮﺷﺖ (ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ .
-5 ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻳﻜﺪﺳﺖ ﻧﺒﻮدن ﻣﻴـﻮه از ﻧﻈـﺮ رﻗﻢ ) وارﻳﺘﻪ (رﻧﮓ اﻧﺪازه و .
: ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ-6 ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ در ﻣﻴﻮه ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه و ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﻮه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ . اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ در ﻣﻴﻮه ﮔﻼﺑﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪی ﺑـﺴﻴﺎر ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﻮده ودر اﻧـﻮاع ﮔﻼﺑﻲﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺸﻮد دﻳﺪه .
-7 ﻧﺎرﺳﻲ : ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ از ﻣﻴﻮه ﻛﻪ رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎﻓﺘـﻪ و رﻧـﮓ و ﻃﻌـﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎورده اﺳﺖ . ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ارﻗـﺎم ﮔﻼﺑﻲ ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻴﺪن ﻫﻨﻮز دارای ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎرﺳﻲ ﻣﺤﺼﻮل اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد .
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺬاری درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ 6 ﮔﻼﺑﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻛﻨﺘﺮلﻛﻴﻔﻴﺖ
-8 ﺧﺎل زدﮔﻲ ) ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺎه:( ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧـﺎل ﻫـﺎی ﺳـﻴﺎه ﻳـﺎ ﻗﻬﻮه ای ﺗﻴﺮه ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﻮه ﻇـﺎﻫﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و از ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻴـﻮه ﻣﻲ دارد ﻛﺎﻫﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ .

( ب© اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی آﻓﺎت و ﮔﻼﺑﻲ : ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺸﺮات، ﻛﻨﻪ ﻫﺎ، ﻗﺎرﭼﻬﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، وﻳﺮوﺳﻬﺎ، ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎ)در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ(ﻛﻪ ﻃﻲ داﺷﺖ، ﺑﺮداﺷﺖ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﻧﮕﻬﺪاری، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻮد.
-1 آﻓﺖ زدﮔﻲ: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﺛﺎر ﻧﺎﺷـﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻓـﺖ ﺑـﺮ روی ﻣﻴﻮه ﮔﻼﺑﻲ ﻛﻪ در ﺧﺎرج ﻳﺎ در داﺧﻞ ﻣ ﻴﻮه ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣـﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
-2 ( pear psylla ) : ﭘــﺴﻴﻞ ﻳــﺎ ﻋــﺴﻠﻚ ﮔﻼﺑــﻲ اﻳﻦ ﺣﺸﺮه ﻳﻜﻲ از آﻓﺎت ﻣﻬﻢ ﮔﻼﺑﻲ در اﻏﻠﺐ ﻧﻘـﺎط اﻳـﺮان ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ وﺣﺸﺮه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﻴﺪن ﺷﻴﺮه ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ درﺧﺘـﺎن ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﻣﻴﮕﺮددو ﭘﺲ از ﺟﺬب ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻧـﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻘﻴـﻪ را ﺑـﺼﻮرت ﻣـﺎﻳﻊ ﭼﺴﺒﻨﺎﻛﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی اﺳﺖ دﻓﻊ ﻣﻴﻜﻨـﺪ . اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﻗﻨـﺪی ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮی ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻮه ﺑـﻪ ﻋﺴﻠﻚ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮداﺷﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ودر اﻧﺒـﺎر ﺑﺎﻋـﺚ ﻛﭙﻚ زدﮔﻲوﻓﺴﺎد ﻣﻴﮕﺮدد .
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺬاری درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ 7 ﮔﻼﺑﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻛﻨﺘﺮلﻛﻴﻔﻴﺖ
-3 ﺑﻴﻤــــــﺎری ﻟﻜــــــﻪ ﺳــــــﻴﺎه ﮔﻼﺑــــــﻲ: اﺳﻢ ﻋﻠﻤﻲ Venturia ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤـﺎری pirina Adena اﺳـﻢ اﻧ ، ﮕﻠﻴـﺴﻲ pearscab ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻟﻜﻪ ﺳـﻴﺎه ﮔﻼﺑـﻲ در روی ﮔﻠﻬـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ ﺣﺪود ﻟﻜﻪ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﺳ ﻴﺎه ﮔﻼﺑﻲ روی ﺑﺮگ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻜـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﻤﻠـﻲ ﺑـﻪ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺎه ﮔﻼﺑﻲ روی ﻣﻴﻮه اﻏﻠﺐ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری ﺟﺪی اﺳﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﻓﻮرﻣﻪ ﺷﺪن و ﺗﺮک ﺧﻮردن ﻣﻴﻮه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻗﺎرچ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ و روی ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮگ، ﺑﻠﻜﻪ روی داﻧـﻪ ﻫـﺎی ﮔـﺮده و ﺷـﻜﻮﻓﻪ ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﻇـﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .
4 – (Blight Fire ) : ﺑﻴﻤــﺎری آﺗــﺸﻚ ﮔﻼﺑــﻲ آﺗﺸﻚ از ﻗﺪﻳﻤ ﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ Erwinia Amylovora آن ﺑـﺎﻛﺘﺮی ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ 75 ﺑﻴﺶ از Rosacea ﻧﻮع درﺧﺖ و ﺑﻮﺗﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣـﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ . ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤـﺎری روی ﻣﻴـﻮه ﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ زﻣـﺎن آﻟﻮدﮔﻲ دارد . اﮔﺮ آﻟﻮدﮔﻲ زودﺗﺮ اﺗﻔـﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘـﺪ، ﻣﻴـﻮه ﻛﻮﭼـﻚ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﻐﻴ ﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺮوﻛﻴـﺪه روی درﺧـﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ . در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ دﻳﺮﺗﺮ آﻟﻮده ﺷـﻮد ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻣﻴـﻮه ﻧﺎرس ﭼﺮوﻛﻴﺪه ﻧﺸﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ . ﻣﻴﻮه ﻫﺎی آﻟﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﮕﺮگ ﻳﺎ ﺣﺸﺮات آﺳﻴﺐ دﻳﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ، ﻗﻬﻮه ای ﻳﺎ ﺳﻴﺎه در ﻣﻲ آﻳﻨﺪ . از ﻣﻴﻮه ﻫﺎی آﻟﻮده ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﻄﺮات ﻣﺎﻳﻊ زرد رﻧﮓ ﺑﺎﻛﺘﺮی ﺧﺎرج ﺷـﻮد اﻳـﻦ ﻗﻄـﺮه ﻫـﺎی ﺷ و ﻴﺮاﺑﻪ در آﻏﺎز ﺑﻴﺮﻧﮓ وﺷﻴﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪا”وﭘﺲ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه ای ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﺮاق وﺷﻴﺸﻪ ای . -5 ﻛﭙﻚ ﺳﺒﺰ ﮔﻼﺑـﻲ : Penicillium Expansum ﻋﻼﺋـﻢ ﺑﻴﻤـﺎری ﺑﺼﻮرت ﻟﻜﻪ ﻫﺎی ﻗﻬﻮه ای ﺑﺎ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﺮم روی ﻣﻴﻮه ﻇﺎﻫﺮﻣﻴﺸﻮد ﻟﻜﻪ ﻫـﺎ ، 20 در دﻣﺎی 25ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺳـﺮﻳﻌﺎ” ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده و ﻗـﺴﻤﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻟ ، اﻋﻈﻢ ﻣﻴﻮه را ﻓﺮا ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻜﻪ ﻫﺎ روﺷـﻦ ﺑـﻮده ودر ﺻـﻮرت وﺟـﻮد رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﭙﻮرﻫﺎی آﺑﻲ وﮔﺎﻫﺎ ” ﺳﺒﺰ روی آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد . ﻣ ﻴـﻮه ﻫـﺎی ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرده در ﻃﻮل ﻣﺪ ت اﻧﺒﺎر داری ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎری ﺣـﺴﺎ س ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪت ﺧﺴﺎ رت در ﻣﻴﻮه ﻫﺎی ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرده وﻳﺎ ﺧﺴﺎرت دﻳﺪه در اﺛـﺮ ﺗﮕـﺮگ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺬاری درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ 8 ﮔﻼﺑﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻛﻨﺘﺮلﻛﻴﻔﻴﺖ
ﮔﻼﺑﻲ -6 زﻧﮓ اروﭘﺎﻳﻲ : ﮔﻼﺑﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری زﻧﮓ اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻤﻲ ﻣﻴ  زﻧﮓ ﻗﻴ ﮔﻔﺘﻪ ﺸﻮد . اﺳﺖ،Gymnosporangium fuscum R. Hedw. In DC و ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮔﻼﺑﻲ در اروﭘـﺎ، آﺳـﻴﺎ ی ﺻـﻐﻴﺮ و اﻓﺮﻳﻘـﺎی ﺷـﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ . ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻪ ﻣﻴﻮه و ﺑﺮگ ﮔﻼﺑﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﺑﻴﻤﺎری روی ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺑﺮگ رﺳﻲ ﺳﻴﺐ روی ُ آﻟﻮده ﺷﺒﻴﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ی زﻧﮓ ا اﺳﺖ؛ ﻣﻴﻮه ﻫﺎی ﺟﻮان آﻟﻮده ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺪه ﻣﻮﻣﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨـﺪ . ﻗﺎرچ ﻫﺎی G.fuscum ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻓﺖ زﻣﺴﺘﺎن آﻟﻮده ﮔﻼﺑﻲ ﮔـﺬراﻧﻲ ﻛﻨﺪ و اﺳﻴﺪ ﻳﻮﻣﻬﺎی ﺧﻮد راﺗﺎ دو دﻫﺪ ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ روی آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ .
-7 Pearstony pit : ﺑﻴﻤـــــــــﺎری ﺳـــــــــﻨﮕﺮﻳﺰه ای ﮔﻼﺑـــــــــﻲ ﻋﻼﺋﻢ روی ﻣﻴﻮه ﺑﺼﻮرت ﻟﻜﻪ ﻫﺎی ﺗﻴﺮه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻮه در ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻜﻪ دار رﺷﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ در آن ﻗـﺴﻤﺖ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺑﺎﻓ ﺖ زﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮورﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺎد ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎی اﺳﻜﻠﺮاﻧـﺸﻴﻢ ﺳـﻔﺖ وﺳـﻨﮕﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری وﻳﺮوﺳـﻲ اﺳـﺖ رﺷـﺘﻪ ای وﺟـﺰء closterovirus ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻮﺳــــــﻴﻠﻪ وﻳــــــﺮوس ﺳــــــﺎﻗﻪ آﺑﻠــــــﻪ ﺳــــــﻴﺐ )apple stem piting virus ( ﻣﻲ closterovirus ﻛﻪ آن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ ای وﺟﺰء ﻫﺎ اﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﻮﺛﺮ در درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﻼﺑﻲ و ﺣﺪود ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮدرﺻﺪﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮدرﺻﺪﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل 5 آﻓﺖ ﺻﻔﺮ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ 10 ﻏﻴﺮﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ 1 آﻓﺖ زدﮔﻲ 2 ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ 2 آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ 2 ﻧﺎرﺳﻲ 1 ﭼﺮوﻛﻴﺪﮔﻲ 1 ﺧﺎل زدﮔﻲ )ﺳﻴﺎه ( ﻟﻜﻪ 2 آﻟﻮدﮔﻲ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺬاری درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ 9 ﮔﻼﺑﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻛﻨﺘﺮلﻛﻴﻔﻴﺖ
ﮔﻼﺑﻲ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی : درﺟﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﺪازه ا ی: ﻣﻼک و ﻣﻌﻴﺎر اﺻﻠﻲ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﻮاع رﻗﻢ ﻫﺎیﮔﻼﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن آن ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ زﻳﺮ : )***ﺑﻨﺪی در اﻳﻦ ﺟﺪول درﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس وارﻳﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ .(
)***

درﺟﻪ ﺑﻨﺪی .(1ﻧﮕﺎرش
درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﺮﻋﻲ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﻼﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﻴﭙﺬﻳﺮد ﻃﺮز ﻧﻤﺮه دادن ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن در ﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﻮﺛﺮ در درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺑ ﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻤﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
(اﺳﭙﺎداﻧﺎ gr) ﻧﻮع درﺟﻪ ﺷﺎﻣﻴﻮه (ﺳﺎﻳﺮ gr) ﺑﻴﺮوﺗﻲ و (ﺣﺪاﻛﺜﺮ gr) دوﺳﺶ و درﺻﺪﮔﻼﺑﻲ ﺧﺎرج از رﻧﺞ ﻣﻤﺘﺎز %5 ـــــ 150 ﺑﺎﻻی 200ﺑﺎﻻی %5 ﻛﺎﻣﻼ”رﺳﻴﺪه،آﺑﺪار،ﺳﺎﻟﻢ،ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ 150-120 200-150 1درﺟﻪ %5 ﻛﺎﻣﻼ”رﺳﻴﺪه 120-90 150-100 2 درﺟﻪ ـــــ ﻋﺮﺿﻪ 90 ﻛﻤﺘﺮاز 100ﻛﻤﺘﺮاز 3 درﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻧﻮع درﺟﻪ ﻫ وزن ﮔﻼﺑﻲ ﺮﻋﺪد ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﻧﺞ درﺻﺪﮔﻼﺑﻲ ﺧﺎرج از ﻣﻤﺘﺎز ﮔﺮم200ﺑﺎﻻی %5 ﮔﺮم200-150 1درﺟﻪ %5 100 2 درﺟﻪ ﮔﺮم150اﻟﻲ %5 3 درﺟﻪ ﮔﺮم100زﻳﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺬاری درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ 10 ﮔﻼﺑﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻛﻨﺘﺮلﻛﻴﻔﻴﺖ
ردﻳﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﺪ ﻫﺮﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﻲ اﻣﺘﻴﺎزﮐﺴﺐﺷﺪﻩ ﻧﻤﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮ زدﮔﻲ 1 آﻓﺖ ﻫ ﻣﻨﻔﻲ 20 %1 ﺑﻪ ازای ﺮ ﻧﻤﺮه ﭼﺮوﻛﻴﺪﮔﻲ ﻫﺮ 2 ﻣﻨﻔﻲ 5 %1 ﺑﻪ ازای ﻧﻤﺮه آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺮ 3 ﻣﻨﻔﻲ 5 %1 ﺑﻪ ازای ﻧﻤﺮه ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫﺮ 4 ﻣﻨﻔﻲ 1 %1 ﺑﻪ ازای ﻧﻤﺮه ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ 5 ﻏﻴﺮ ﻫﺮ ﻣﻨﻔﻲ 1/2 %1 ﺑﻪ ازای ﻧﻤﺮه ﻧﺎﻣﻮزوﻧﻲ ﻫﺮ 6 ﻣﻨﻔﻲ 3 %1 ﺑﻪ ازای ﻧﻤﺮه ﻧﺎرﺳﻲ ﻫﺮ 7 ﻣﻨﻔﻲ 6 %1 ﺑﻪ ازای ﻧﻤﺮه آﺳﻴ دﻳﺪﮔﻲ 8 ﺐ ﻫﺮ ﻣﻨﻔﻲ 10 %1 ﺑﻪ ازای ﻧﻤﺮه زدﮔﻲ 9 ﺧﺎل ﻫﺮ ﻣﻨﻔﻲ 10 %1 ﺑﻪ ازای ﻧﻤﺮه
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺮه ﻛﻢ100 ﻫﺎی ﻣﻨﻔﻲ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و از ﻋﺪد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﻤـﺮه ﻣﺜﺒـﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد . ﻳﺎدآوری: ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﺮه 100 ﻫﺎی ﻣﻨﻔﻲ از ﻋﺪد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﮔﻼﺑﻲ ﻋـﺎری از ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻋﻴـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ 100 100 اﻣﺘﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﺮاﻧﺪازه ﻋﻴﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﻣﺘﻴـﺎز آن از ﻛﻤﺘـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻤـﻊ ﻧﻤﺮه 100 ﻫﺎی ﻣﻨﻔﻲ از ﻋﺪد ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻤﺮه ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد . ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای درﺟـﻪ ﺑﻨـﺪی اﺳﺖ20 . ﻧﺤﻮه درﺟﻪ ﺑﻨﺪی :درﺟﻪ ﮔﻼﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻪ ﻣﻲ ﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد : 90 ﻣﻤﺘﺎز : ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻی درﺟﻪ : ﻧﻤﺮه ﺑﻴ 1 70ﻦ ﺗﺎ 90 درﺟﻪ : ﻧﻤﺮه ﺑﻴ 2 40ﻦ ﺗﺎ 70 درﺟﻪ : ﻧﻤﺮه 3 ﺑﻴﻦ 20 ﺗﺎ 40 روﺷﻬﺎی آزﻣﻮن ﮔﻼﺑﻲ ﺟﻬﺖ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺮ -1 آزﻣﻮن آﻓﺖ زدﮔﻲ را در دو ﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ. -1-1 در اول ﻣﺮﺣﻠﻪ :ﮔﻼﺑﻲ اﺑﺘﺪا (ﺧﺎرج N) ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ را از ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد آﻓﺖ و ﻳﺎ آﺛﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن در ﻣﻴﻮه ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﺮده و ﮔﻼﺑﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻫﺎی آﻓﺖ زده را ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺷﻤﺎره . -2-1 در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﮔﻼﺑﻲ ﻧﺼﻒ ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺮ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﺪا ده ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮی ﺗﻴﺰ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ 1 را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ و 2 ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻣﺤﻮر دم و ﺷﻜﻮﻓﻪ وﻫﻢ ﻋﻤﻮد ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻳﺪه و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ را از وﺟﻮد آﻓﺖ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺬاری درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ 11 ﮔﻼﺑﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻛﻨﺘﺮلﻛﻴﻔﻴﺖ
زدﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﮔﻼﺑﻲ (n . ﻫﺎی آﻓﺖ زده را ﺷﻤﺎرش ﻛﻨﻴﺪ 2) ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری داده ﺷﻮد ﻛﻪ داﻧﻪ ﮔﻼﺑ ﻫﺎی ﺑﺬر ﻲ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ . (n ﺟﻤﻊ ﺣﺎﺻﻞ دو ﺷﻤﺎره 1 + 2n2) را ﺑﺮ ﺗﻌـﺪاد ﮔﻼﺑـﻲ ﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﻘـﺴﻴﻢ و در ﻋـﺪد ﺻـﺪ ﺿـﺮب ﻛﻨﻴـﺪ
ﺗﺎدرﺻﺪآﻓﺖ زدﮔﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. N nn ١٠٠ )٢( ١٢ + =زدﮔﻲ درﺻﺪ آﻓﺖ = n : در ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق ﮔﻼﺑﻲ 1 ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﻓﺖ زده از ﺧﺎرج در ﻛﻞ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻼﺑﻲ = n2 ﺗﻌﺪاد ﻣﻲ ﻫﺎی آﻓﺖ زده از داﺧﻞ در ﻧﺼﻒ ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻼﺑﻲ = N ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻲ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
-2 آزﻣﻮن آﺳﺐ دﻳﺪﮔﻲ: ﮔﻼﺑﻲ دﻳﺪ ﻫﺎی آﺳﻴﺐ (N) ه ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮده و ﻋﺪد (ﮔﻼﺑﻲ n) ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ و در ﻋﺪد ﺻﺪ ﺿﺮب ﮔﻼﺑﻲ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ درﺻﺪ دﻳﺪه ﻫﺎی آﺳﻴﺐ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣ ﻃﺒﻖ ﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻓﺮﻣﻮل : N n ١٠٠ × = دﻳﺪه درﺻﺪ ﮔﻼﺑﻲ ﻫﺎی اﺳﻴﺐ
-3 آزﻣﻮن ﭼﺮوﻛﻴﺪﮔﻲ: ﮔﻼﺑﻲ ﻫﺎی ﭼﺮوﻛﻴﺪه ﻣﻮﺟﻮ n د در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮده و ﻋـﺪد ﺣﺎﺻـﻠﻪ را ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻼﺑﻲ ﻋﺪد 100 ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ و در ﺿﺮب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ درﺻﺪ ﭼﺮوﻛﻴﺪﮔﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ . -4 آزﻣﻮن آﻟﻮدﮔﻲ : ﮔﻼﺑﻲ (N) ﻫﺎی آﻟﻮده ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ n را ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮده و ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه را ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻼﺑﻲ ﮔﺮدد ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ در ﻋﺪد ﺻﺪ ﺿﺮب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻌﻠﻮم . -5 آزﻣﻮن ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ : ﮔﻼﺑﻲ (N) ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮده و ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه (ﮔﻼﺑﻲ n) را ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻠ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ و در ﻋﺪد ﺻﺪ ﺿﺮب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ درﺻﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻮم ﮔﺮدد.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺬاری درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ 12 ﮔﻼﺑﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻛﻨﺘﺮلﻛﻴﻔﻴﺖ
-6 آزﻣﻮن ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ : اﺑﺘﺪاﮔﻼﺑﻲ (N) ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ و (n) ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻼﺑﻲ (N) ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ و در ﻋـﺪد ﺻـﺪ ﺿـﺮب ﻛﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ درﺻـﺪ ﻏﻴـﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮد. -7 آزﻣﻮن ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ : ﮔﻼﺑﻲ ﻫﺎی ﺑﺪ (N) ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ (n) را ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮده و ﻋـﺪد ﺣﺎﺻـﻠﻪ را ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻼﺑﻲ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ و در ﻋﺪد ﺻﺪ ﺿﺮب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ درﺻﺪ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮد. -8 آزﻣﻮن ﻧﺎرﺳﻲ : ﮔﻼﺑﻲ (N) ﻫﺎی ﻧﺎرس ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ (n) را ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮده و ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺮ ﺗﻌ ﮔﻼﺑﻲ ﺪاد ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ و در ﻋﺪد ﺻﺪ ﺿﺮب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ درﺻﺪ ﻧﺎرﺳﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد. -9 ﺧﺎل زدﮔﻲ ) ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺎه (:ﮔﻼﺑﻲ (N) ﻫﺎی ﺧﺎل زده ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ را ﺗﻔﻜﻴـﻚ و ﺷـﻤﺎرش ﻧﻤـﻮده و ﻋـﺪد (ﮔﻼﺑﻲ n) ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد د 100 ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ و در ﻋﺪد ﺿﺮب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ رﺻﺪ ﺧﺎل زدﮔﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. ﻳﺎدآوری -ﮔﻼﺑﻲ درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻫﺎی ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻋﻴﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﺎﻳﺐ آن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲﻣﻲ ﺷﻮد . اﻧــﻮاع ﮔﻼﺑــﻲ ﻛــﻪ در ﺑــﺎزار اﻳــﺮان ﻋﺮﺿــﻪ ﻣﻴﮕــﺮدد
ﻣﻴﻮه (1 ﮔﻼﺑﻲ ﺷﺎه
دوﺷﺲ (2 ﮔﻼﺑﻲ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺬاری درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ 13 ﮔﻼﺑﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻛﻨﺘﺮلﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻧﻄﻨﺰ (3 ﮔﻼﺑﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﻮه )ﻧﻄﻨﺰ (ﺑﺎرﺗﻠﺖ 4 ( ﺗﺤﻔﻪ ﮔﻼﺑﻲ
(ﻛﺮج 5 ﺑﻴﺮوﺗﻲ (6 ﮔﻼﺑﻲ دم ﻛﺞ ﮔﻼﺑﻲ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺬاری درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ 14 ﮔﻼﺑﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻛﻨﺘﺮلﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟ ﻊ : 1385 ﻓﻴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی و ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻳﺮان / ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻬﺪاد / ﻧﺎﺷﺮ ﻋﻄﺮ ﻋﺘﺮت / ﭼﺎپ ﺑﻬﺎر اﻃﻠﺲ رﻧﮕﻲ آﻓﺎت درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه /ﺑﺎﻟﻮ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻴﺮاب /ﭘﻮرﻳﺎن ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ /ﻛﻼﺑﺘﻮﻧﭽﻲ اﻣﻴﺪ / ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺣﻴﺪری/داﻧﺶ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺮز / 1389 ﭼﺎپ دوم ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﺳﻴﺐ و ﮔﻼﺑﻲ/ال.ﺟﻮﻧﺰ،ه،س،آﻟﺪوﻳﻨﻜﻞ / ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺷﻜﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﻼﺑﻲ ) 64ﺷﻤﺎره وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎی آزﻣﻮن ﺳﻴﺐ و (اﻳﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﻼﺑﻲ ) 362 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎی آزﻣﻮن (اﻳﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ) 1185 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره آﺋﻴﻦ ﻛﺎر و ﻧﮕﻬﺪاری ﻛﻼﺑﻲ در ( ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲاﻳﺮان org.isiri.www
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺬاری درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ 15 ﮔﻼﺑﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻛﻨﺘﺮلﻛﻴﻔﻴﺖ
1391 ﻧﮕﺎرش دوم اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎء ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺪوﻳﻦ : آﻗﺎﻳﺎن -1 ﺑﻬﻤﻦ اردﻫﺎﻟﻲ ﻏﺮﻗﻲ -2 ﻛﻴﻮﻣﺮث -3 ﻋﺒﺎس ﺳﺮوری -4 ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﻻری -5 ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ رﺳﺘﻤﻲ -6 ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﻠﻮﻳﺠﻪ -7 وﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻣﺸﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪ زاده وﻇﻴﻔﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺠﺎم وﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮارﮔﺮ ﻓﺖ. ﻧﻈﺎرت :ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﻠﻮﻳﺠﻪ وآﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻨﺘﺮل . وﻳﺮاﻳﺶ :ﻣﺤﻤﺪزاده ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻬﺪی .

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *