آشنایی با انواع بیماری های درخت گردو

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﻴﺎه ﻣﻴﺰﺑﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ در اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺻﻼﺣﻲ درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ارﻗﺎم، ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﭘﺎﻳـﻪ ﻫـﺎ در                        ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ اﻧﺪک ﺳﺎﻳﺮ روش  ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮔﺮدوی اﻳﺮاﻧـﻲ؛ regia اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﺟﻬـﺖ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﺑﻴﻤﺎری ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺎه ﮔﺮدو دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

برای آشنایی با انواع بیماری های درخت گردو، میتوانید فایل زیر را دانلود نمایید:

برای دانلود کلیک کنید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *