دسته: آموزش

آشنایی با انواع بیماری های درخت گردو

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﻴﺎه ﻣﻴﺰﺑﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ در اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺻﻼﺣﻲ ...

دانلود کتاب کاشت،داشت و برداشت هلو و شلیل

کتاب کاشت،داشت و برداشت هلو و شلیل مخاطبان: کشاورزان، باغداران و علاقمندان رشته های کشاورزی برای دانلود کلیک کنید

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﺮﺩﻭ

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﺮﺩﻭ دﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و ﺑﻬﺎره، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤـﻞ ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺘﺎن ...

احداث باغ سیب

  در کلیه مناطق آب و هوایی خنک ، سیب غذای بسیار مهمی بوده است . نسبت به سایرمیوه های درختی ( احتمالا” بجز مرکبات) سیب را می توان برای ماهها ...

راهنمای کاشت و احداث باغ پسته

  اقلیم مناسب مورد نیاز پسته اولین قدم برای احداث باغهای پسته شناخت دقیق از شرایط آب و هوایی منطقه می باشد و انجام هر گونه فعالیتی بایستی با ...

دستورالعمل احداث باغ میوه های هسته دار

دستورالعمل احداث باغ میوه های هسته دار 1– انتخاب مکان کشت: هر گونه گیاهی در مناطق خاصی قابلیت پرورش دارد و باید مکان با شرایط اقلیمی مناسب ...

نحوه مصرف کودهای حیوانی به خاک

نحوه مصرف کودهای حیوانی به خاک در این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. کودها را باید درمزرعه بشکل یکنواخت پخش نموده سپس با شخم زیر خاک برد. در یک ...

آموزش زمان و نحوه هرس زدن

1- هرس زمستانه : معمولاً هرس زدن زمستانه به هنگام خزان گیاه انجام می‌شود، با وجود این در تمام ماه‌های پاییز و زمستان این عمل میسر است. هرس زدن ...

آموزش کاشت نهال

در کاشت نهال میوه باید نکاتی را رعایت کرد. از جمله اینکه این درختان معمولا پیوندی هستند یعنی یک گیاه با میوه خوب و مشخصات مورد نظر ما روی یک گیاه ...

آموزش کاشت نهال 2

آموزش کاشت نهال : در این پست تمامی اطلاعات لازم برای کاشت نهال به صورت مبتدی و حرفه ای و جزییات آن برای شما قرار داده شده است . اولین و مهم ترین ...

آموزش کاشت درخت

آموزش کاشت درخت : در صورتی که نهال در گلدان یا کیسه باشد امکان انتقال در هر موقع از سال وجود دارد ولی اگر نهال در زمین باشد در مورد درختان همیشه ...