دسته: ارقام نهال بلوط

بلوط

  طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان گیاهان گلدار دولپه ای های نو رزیدها راسته: راش سانان تیره: راشیان سرده: Quercus بلوط درخت بومی در مناطق ...

بلوط

  طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان راسته: راش سانان تیره: راشیان سرده: Quercus بلوط درخت بومی در مناطق معتدله است و در ایران در جنگهای ...

شاه بلوط هندی،درخت شاه بلوط هندی،نهال شاه بلوط هندی

درخت ارتفاع : 1500 – 600 سانتیمتر گستردگی : 1200-600 سانتی متر نیاز نوری : آفتاب کامل، سایه آفتاب شرایط محیطی : اقلیم معتدل – هر نوع خاکی – خاک ...