طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان راسته: گل سرخ سانان تیره: گلسرخیان زیرتیره: رزوئیده سرده: توت فرنگی (سرده) گونه: F. ananassa گیاهی ...