دسته: ارقام نهال خرمالو

خرمالو

خرمالو طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان گیاهان گلدار دولپه ای های نو آستریدها راسته: خلنگ سانان تیره: خرمالوئیان سرده: خرمالو (سرده) خرمالو با نام ...

نهال خرمالو موزی

یا درخت خرمالوی انبه ای از ارقام جدید خانواده خرمالو میباشد

نهال خرمالو

گیاه خرمالو آفتاب دوست است و در مناطق محصور و در مناطقی که دارای آب و هوای خنک و معتدل با آفتاب کافی است دارای رشد و عملکرد مطلوبی است و در ...