دسته: ارقام نهال سنجد

سنجد

  طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان Division: گیاهان گلدار رده: دولپه ای ها راسته: گل سرخ سانان تیره: سنجدیان سرده: سنجدها گونه: E. ...

نهال سنجد

نهال سنجد که بصورت درختچه بزرگ یا درخت کوچکی دیده می شود دارای برگهای بیضی شکل نیزه ای است روی برگها نقره ای کبود و پشت آن نقره ای است. گلهای آن ...