دسته: ارقام نهال عناب

عناب

عناب طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان Division: گیاهان گلدار رده: دولپه ای ها راسته: گل سرخیان تیره: رامناسه سرده: کنار گونه: Z.zizuphus نام علمی: ...

عناب ارمنی

عناب ارمنی ،عناب گردویی،عنای درشت نهال عناب ارمنی : عناب درشت گردویی propagation-ازدیاد : بذر  

عناب

به عناب خرمای چینی هم گفته می شود عناب جزو درختان مقاومی است که قابلیت رشددرزمینهای کم آب وباکیفیت پایین رادارابوده ودرطی دوران خشکسالی وپدیده ...