دسته: ارقام نهال گردو

آشنایی با انواع بیماری های درخت گردو

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﻴﺎه ﻣﻴﺰﺑﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ در اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺻﻼﺣﻲ ...

چگونگی رشد گردو

  چگونگی رشد گردو هر مرحله در فرآیند از تکثیر تا برداشت تا بسته بندی و در نهایت بازار باید با دقت و مراقبت انجام شود. تولید گردو صبر و حوصله ...

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﺮﺩﻭ

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﺮﺩﻭ دﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و ﺑﻬﺎره، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤـﻞ ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺘﺎن ...

گردوی پکان یا گردوی آمریکایی

  گردو آمریکایی بومی جنوب شرقی آمریکا و مکزیک است. ارتفاع این درخت به 20 تا 40 متر و قطر بدنه درخت حداکثر به 2 متر می رسد. تفاوت این گردو با ...

گردو خوشه ای

  گردو خوشه ای زود بازده که در هر خوشه 10 تا 15 عدد گردو می بندد. مواردی مثل نوع نهال کیفیت خاک وهمین طور اقلیم آب و هوایی محیط کشت برای ...

گردو تویسرکان

  گردو از درختان ارزشمندی است که ارتفاع آن می تواند به 20 متر هم برسدو به عنوان یک محصول صادراتی دارای جایگاه خاصی بوده شهر تویسرکان (همدان) ...

انواع نهال گردو

  ۱ -نهال گردو اسرائیلی: گردو در اکثر مناطق کشور قابل کشت میباشد. از نظر صرفه اقتصادی به صرفه بوده زیرا یک سال بعد از کاشت در صورت مساعد ...

گردو،درخت گردو،نهال گردو

گردو میوهای گرد، با دو پوسته، یکی نرم و سبزرنگ که به تدریج خشک می‌شود و از بین می‌رود و دیگری سخت و چوبی است. مغز آن خوراکی است و روغن فراوان ...

نهال گردو هاروارد

رقم پرمحصولی بوده و بصورت پرچین کاشته می شود،برگهایش دیر ظاهر می شوند،میوه ی درشت گردوصاف دارد.    

نهال گردو هارتلی

زود به بار می نشیند و در مناطقی بعمل می اید که یخبندان های بهاره است،میوه اش نیمه رس و کیفیت مطلوبی دارد،نسبت به باکتریوز و شانکر حساسیت دارد.

نهال گردو لارا ( امریکایی)

ظرفیت باردهی آن بالاست،میوه آن زودرس است،تنه نیمه بلند و نیمه گسترده ای دارد،نسبت به بیماری باکتریوز حساس است،این رقم باید در مناطق عاری از ...

نهال گردو فرانکوت (فرانسوی)

با تنه نیمه بلند و قوی،اندازه محصول نسبتا ریز،زود به بار می نشیند و محصول زیادی می دهد و مغز آن بازارپسند است،نسبت به گونه های دیگر یکهفته دیرتر ...

نهال گردو ضیاء آباد قزوین

 گردو در اکثر مناطق کشور قابل کشت میباشد ،ارتفاع ان به بیش از 30 متر میرسد و بعد از سال پنجم به بار مینشیند و از مرغوبترین گردوهای ایرانی است

نهال گردو شیلی

زود به بار می نشیند و پربار،پوست ان به راحتی جدا می گردد،بسیار بازار پسند و نسبت مغز حدودا 85% می باشد و تقریبا در هر منطقه ای جوابگو می باشد ...

نهال گردو سجنوو (یوگسلاوی)

درختی با رشد متوسط،میوه ی آن بیضی شکل و پوست سبز صاف و تیره ای دارد.    

نهال گردو سانلند

میوه های ان درشت،طویل و بیضی دارند،بسیار زودرس و پرمحصول،به سرمای دیررس بهاره حساسیت دارد.

نهال گردو خوشه ای

با توجه به شرایط آب و هوایی، این درخت در پنج‌سالگی به مرحله اقتصادی رسیده و حدود یک‌هزار گردو در سال تولید می‌کند. در این نوع واریته، ارتفاع ...

نهال گردو محلی تویسرکان

گردو در اکثر مناطق کشور قابل کشت میباشد ،ارتفاع ان به بیش از 30 متر میرسد و بعد از سال پنجم به بار مینشیند و از مرغوبترین گردوهای ایرانی است.

نهال گردو اسرائیلی

گردو در اکثر مناطق کشور قابل کشت میباشد از نظر صرفه اقتصادی به صرفه بوده زیرا یک سال بعد از کاشت در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوای درختان بارور ...

نهال گردو پیوندی (زودبازده)

ارتفاع 30 تا 50 سانت دارد و تعدادی گردو برروی ان مشاهده میگردد ،محصول ان نسبتا ریز است.

نهال گردو چندلر

درختی با رشد متوسط،میوه ی آن بیضی شکل و پوست سبز صاف و تیره ای دارد.

نهال گردو پدرو

 رقمی زودبازده،میوه آن درشت و پوست سنگینی دارد،گرمای شدید تابستان در کیفیت پوست سبز و مغز میوه این رقم تاثیر منفی دارد و به بیماری باکتریوز حساس است.

نهال گردو کانادایی

زود به بار می نشیند و در مناطقی بعمل می اید که یخبندان های بهاره است،در هر منطقه ای جوابگو می باشد،اما در مناطق کوهستانی بسیار مناسب است میوه اش  ...

نهال گردو پاریزین(فرانسوی)

رشد کندی دارد و باردهی با تاخیر دارد، میوه ی آن مستطیلی و اندازه مناسب دارد، دیرگل و قوی و مقاوم با باکتریوز است.