نهال پایه رویشی: نهالستان آرمین قاسمی یکی از مراکز تولید و فروش نهال های پایه رویشی پاکوتاه و زودبارده در ارقام مختلف می باشد. استفاده از پایه ...