مشخصات گیاه : درختی خزان کننده،پهن برگ با بلندی 18 متر،برگها مرکب پنجه ای،گل ها خوشه ای سفید یا صورتی در اردیبهشت ظاهر می شوند مکان : ...